Monday, 13 November 2017

Cyfoeth Naturiol Cymru Digwyddiadau Comisiynu/Natural Resources Wales’ Commissioning Events

Galwad Agored Cyntaf Cyfoeth Naturiol Cymru am brosiectau dan y Dull Comisiynu Newydd – Digwyddiadau Rhanddeiliaid Allanol
Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi bod yn datblygu dull newydd o gomisiynu i glustnodi’r heriau, fel y’u nodir yn y Cynllun Adnoddau Naturiol, yr Adroddiad ar Sefyllfa Adnoddau Naturiol (SONARR) a Datganiadau Ardal a Llesiant, y mae angen inni fynd i’r afael â hwy drwy gydweithio â’n gilydd. Fel rhan o’r dull hwn, bydd cyllid a chymorth arall yn cael eu neilltuo i heriau ym mhob un o’r ardaloedd sy’n destun Datganiadau Ardal Cymru ac i gamau sydd yn well eu gweithredu unwaith yng Nghymru.

Rydym yn cynnal cyfres o ddigwyddiadau i gyflwyno’r heriau ac i lansio galwad am fynegiannau o ddiddordeb. Bydd 3 digwyddiad ledled Cymru a gweminar (dydd Mawrth 5 Rhagfyr) i’r sefydliadau hynny na fydd yn gallu mynychu’r digwyddiadau a gynigir.

Canolbarth Cymru: Dydd Gwener 24 Tachwedd 2017
Lleoliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Ffordd Penglais, Aberystwyth SY23 3BU
Amser: 13:00 – 16:00

Gogledd Cymru: Dydd Llun 27 Tachwedd 2017
Lleoliad: Canolfan Fusnes a Chynadleddau Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst LL26 0DF
Amser: 13:00 – 16:00

De Cymru: Dydd Mawrth 28 Tachwedd 2017
Lleoliad: TechHub Abertawe, 221 Stryd Fawr, Abertawe SA1 1NWAmser: 13:00 – 16:00

I arbed le:
24 November, National Library of Wales, Aberystwyth
27 November, Glasdir Business and Conference Centre, Llanrwst
28 November, Tech Hub, Swansea


Bydd y sesiynau hyn yn cynnwys trosolwg o dirlun deddfwriaethol newydd Amgylchedd Cymru; yr heriau a nododd Cyfoeth Naturiol Cymru y gellir eu datrys yn unig mewn cydweithrediad â phartneriaid allanol; eglurhad o’r broses ymgeisio; a sesiwn holi ac ateb. Mae nifer y lleoedd yn gyfyngedig ac felly 2 gynrychiolydd ar y mwyaf o bob sefydliad a all fynychu.

Natural Resources Wales’ First Open Call for projects under the new Commissioning Approach – External Stakeholder Events

Over the past year, NRW has been developing a new commissioning approach to identify the challenges, as set out in the Natural Resource Plan, the State of Natural Resources Report (SONARR) and Area and Wellbeing statements, that we need to work in collaboration to address. As part of this approach, funding and other support will be allocated to challenges in each of the areas covered by Wales’ Area Statements and to actions that are best delivered once for Wales.

We are holding a series of events to introduce the challenges and launch a call for expressions of interest. There will be 3 events across Wales and a webinar (Tuesday 5th December) for those organisations unable to attend the events on offer.

Mid Wales: Friday 24th November 2017

Location: National Library of Wales, Penglais Road, Aberystwyth SY23 3BU
Time: 13:00 – 16:00

North Wales: Monday 27th November 2017
Location: Glasdir Business & Conference Centre, Plas yn Dre, Llanrwst LL26 0DF
Time: 13:00 – 16:00

South Wales: Tuesday 28th November 2017
Location: TechHub Swansea, 221 High St, Swansea SA1 1NWTime: 13:00 – 16:00

These sessions will include an overview of the new legislative landscape of the Welsh Environment; the challenges that NRW has identified that it can only solve in collaboration with external partners; an explanation of the application process; and a session for questions and answers. There is a limited number of places available and therefore a maximum of 2 representatives per organisation may attend. 

Rhaglen Cyfleusterau Cymunedol / Community Facilities Programme

Cynllun grant cyfalaf yw’r Rhaglen Cyfleusterau Cymunedol all gael ei ddefnyddio i wella cyfleusterau cymunedol sy’n ddefnyddiol i bobl yn y gymuned a hefyd ar gael at eu defnydd.
Mae grantiau ar gael ar ddwy lefel: grantiau bach o dan £25,000 a grantiau mwy o faint hyd at £250,000.
Mae’r Rhaglen yn agored i sefydliadau cymunedol a hefyd sefydliadau sy’n perthyn i’r sector gwirfoddol, gan gynnwys mentrau cymdeithasol. Pwyslais y Rhaglen yw cynyddu cyfleoedd, creu ffyniant i bawb a datblygu cymunedau cryf lle mae pobl yn ymddiddori yn eu cymunedau ac wedi’u grymuso. Disgwylir i bawb sy’n ymgeisio weithio gyda phartneriaid all ddod o’r sectorau cyhoeddus neu breifat neu’r trydydd sector.

Bydd blaenoriaeth yn cael ei rhoi i geisiadau gan ardaloedd clwstwr yr hen raglen Cymunedau yn Gyntaf. Er hynny, croesewir ceisiadau o ardaloedd eraill a disgwyliwn y bydd modd i ni ariannu’r gorau ohonyn nhw.

Ffeindiwch allan mwy yma
The Community Facilities Programme is a capital grant scheme and can be used to improve community facilities which are useful to, and well used by, people in the community.
Grants are available at two levels; small grants of under £25,000 and larger grants of up to £250,000.
The Programme is open to community and voluntary sector organisations, including social enterprises. The focus of the Programme is on increasing opportunity, creating prosperity for all and developing resilient communities where people are engaged and empowered. All applicants are expected to work with partners which can come from the public, private or the third sectors. 
Priority will be given to applications from former Communities First cluster areas but applications from other areas will also be welcome and we expect to fund the best of these.

Find out more here

Thursday, 9 November 2017

The Community Facilities Programme is a capital grant scheme and can be used to improve community facilities which are useful to, and well used by, people in the community.

Cynllun grant cyfalaf yw’r Rhaglen Cyfleusterau Cymunedol all gael ei ddefnyddio i wella cyfleusterau cymunedol sy’n ddefnyddiol i bobl yn y gymuned a hefyd ar gael at eu defnydd.
Mae grantiau ar gael ar ddwy lefel: grantiau bach o dan£25,000 a grantiau mwy o faint hyd at £250,000.
Mae’r Rhaglen yn agored i sefydliadau cymunedol a hefyd sefydliadau sy’n perthyn i’r sector gwirfoddol, gan gynnwys mentrau cymdeithasol. Pwyslais y Rhaglen yw cynyddu cyfleoedd, creu ffyniant i bawb a datblygu cymunedau cryf lle mae pobl yn ymddiddori yn eu cymunedau ac wedi’u grymuso. Disgwylir i bawb sy’n ymgeisio weithio gyda phartneriaid all ddod o’r sectorau cyhoeddus neu breifat neu’r trydydd sector.
Bydd blaenoriaeth yn cael ei rhoi i geisiadau gan ardaloedd clwstwr yr hen raglen Cymunedau yn Gyntaf. Er hynny, croesewir ceisiadau o ardaloedd eraill a disgwyliwn y bydd modd i ni ariannu’r gorau ohonyn nhw.

The Community Facilities Programme is a capital grant scheme and can be used to improve community facilities which are useful to, and well used by, people in the community.
Grants are available at two levels; small grants of under £25,000 and larger grants of up to £250,000.
The Programme is open to community and voluntary sector organisations, including social enterprises. The focus of the Programme is on increasing opportunity, creating prosperity for all and developing resilient communities where people are engaged and empowered. All applicants are expected to work with partners which can come from the public, private or the third sectors. 
Priority will be given to applications from former Communities First cluster areas but applications from other areas will also be welcome and we expect to fund the best of these.

The Henry Smith Charity Re-launches Grants Programmes

The Henry Smith Charity Re-launches Grants Programmes

The Henry Smith Charity distributes over £28 million a year in grant programmes designed to reduce social and economic disadvantage in the UK.
Following a review of its grant procedures, the Funder has refined its Main Grant programmes, separating it into two defined funds under the same new strategy that aims to work with people for whom other sources of support have failed, been inappropriate or are simply not available.
This will be achieved through the following priorities:
  • Increasing resilience - empowering people, encouraging integration and personal independence, helping people to recover and move on.
  • Creating opportunities and life chances raising aspiration, equipping people with new skills, unlocking and enabling potential, and providing the means to improve life circumstances.
  • Empowering communities - strengthening and connecting communities and making people feel valued, providing opportunities for social connections and relationships, encouraging participation and inclusion.
The Charity’s grants programmes now stand as follows:
  • The Main Grants: Improving Lives Fund is the largest of the Charity’s funds, and will support the work of established charitable organisations with incomes of up to £2 million. Funding is available for projects that help people when other sources of support have failed, are inappropriate, or are simply not available.
  • The Main Grants: Strengthening Communities Fund is designed to support small charitable organisations working at grassroots level in the most disadvantaged areas of the UK.
  • The County Grants programme provides grants for smaller organisations working with disadvantaged people and communities in one of eight English counties. Groups should note that funding for Surrey is not available until early 2018.
  • The Holiday Grants for Children programme provides grants for recreational trips and holidays for groups of children aged 13 and under in the UK who are disabled or disadvantaged. These are one-off short grants.
  • The Christian Projects grant programme awards grants to projects that explicitly promote the Christian faith in the UK.
Grant sizes are generally between £10,000 and £60,000 and are for charities and not-for-profit organisations, including social enterprises that are based and working in the UK.
There are no deadlines. Applications are considered on a regular basis, depending on the fund applied to.

To find out more click here


Tuesday, 24 October 2017

The Big Lottery Fund calls on funders to support more ‘risky’ projects

The Big Lottery said that too often funders create barriers to innovative projects and hard to reach communities seeking funding” through complex processes. 

To read the full article click here

Too much fraud in charities goes unreported, warns Commission chief executive

The Charity Commission's chief executive, Helen Stephenson, has warned that many instances of fraud within the sector currently go unreported. Speaking at the launch of Charity Fraud Awareness Week, Stephenson said that fraud can have a “devastating” impact on voluntary organisations and urged greater reporting of the crime when it occurs. She said there was no evidence that charities were more likely to be targeted by fraudsters than other organisations but suggested that the effects could be worse than in the private or public sectors. 

Click here to read the full article


Monday, 23 October 2017

New funding round will open in 2018

Community Grants

We will be inviting community groups to apply for funding to tackle rural poverty in rural areas of Wales.
The first round of funding has now closed. A second round will open in 2018. Details of this round will be announced in early 2018. 

Community Development Support

This funding for the Rural Programme comes after £2 million was set aside for community development support
Severn Wye Energy Agency, in partnership with BRO Partnership, will support up to 30 communities in Anglesey, Gwynedd, Conwy, Denbighshire, Powys, Ceredigion, Pembrokeshire, Carmarthenshire and Monmouthshire to tackle poverty in their areas. The partnership will support communities to address issues that could include employment and income, transport and access to services, poor broadband and digital exclusion, housing and fuel poverty, and demand for welfare and advice services.

Dave Gittins
Senior Project Manager

 Asiantaeth Ynni Severn Wye Energy Agency
The Lindens
Spa Road
Llandrindod Wells
LD1 5EQ