Wednesday, 18 December 2013

Sign up for Info Engine!

Info Engine - local services at your fingertips
Not already registered on Info Engine? 

We need 900 services registered by Christmas! - the tally so far is 892 and with your help we can reach this target 

REGISTER NOW  http://www.info-engine.org.uk/ and join Powys' fastest growing online directory and promote your services for FREE. 

Wednesday, 11 December 2013

Big Lottery Fund Delays in Application Process

The implementation of a new funding management system at the Big Lottery Fund is causing delays in getting back to applicants at 'all stages and in all programmes' - including the programmes Awards for All and Reaching Communities.
Advice line staff recommend that new applicants allow extra time for their applications to be assessed. At the moment, for example, rather than the usual six weeks to get a decision on an Awards for All application, it could take 12 weeks.
The advice is to apply as early as possible, and to consider what action to take if there is a delay in getting a decision. Could the start of the project be postponed, for example?
It is not only new applicants that are being affected. Delays are also affecting groups that have already applied. They are being advised that it will take longer than usual to get a decision. If the application is successful, it could also take longer than usual to be given approval and start the project.
Any questions should be addressed to the Big Lottery Fund Advice Line on 0845 4 10 20 30.
Source: Big Lottery Fund, 29/11/2013

Grow Wild Funding Opportunity/ Cyfle ariannu Tyfu'n Wyllt

Are you a community group? Does somewhere near to where you live need brightening up? Would £500 - £5,000 help you make it accessible to the wider community, highly visible and inspiring? If so, please visit www.growwilduk.com to find out more.

Grow Wild aims to bring people and communities together across the UK to make a difference to where we live by sowing UK native wild flowers. This is an ambitious four-year project led by the Royal Botanic Gardens, Kew and funded by the Big Lottery Fund. We're particularly looking to involve and inspire young people between the ages of 12 - 25, through positive and transformational community activity. Maria Golightly, Grow Wild Partnership Manager (Wales) m.golightly@kew.org
Ydych chi'n grŵp cymunedol? A oes safle yn eich hardal leol chi sydd angen ei harddu? A fyddai £500 - £5,000 yn eich helpu i'w wneud yn agored i'r gymuned ehangach, yn gwbl weladwy ac yn ysbrydoledig? Os felly, ymwelwch â www.growwilduk.com i ddysgu mwy.
Mae Tyfu'n Wyllt yn anelu i ddod â phobl a chymunedau ynghyd ar draws y DU er mwyn gwneud gwahaniaeth i ble rydym yn byw, trwy hau blodau gwyllt brodorol y DU. Mae hwn yn brosiect uchelgeisiol dros bedair blynedd dan arweiniad Gerddi Botaneg Brenhinol, Kew ac wedi ei ariannu gan y Gronfa Loteri Fawr. Rydym yn anelu'n benodol i gynnwys ac ysbrydoli pobl ifainc rhwng 12 - 25 mlwydd oed, trwy weithgarwch cymunedol cadarnhaol a chwbl weddnewidiadol. Maria Golightly, Rheolwraig Partneriaeth Tyfu'n Wyllt (Cymru) m.golightly@kew.org

BBC Cymru Wales - Have You Got News for Us? Workshop Aberystwyth / Gweithdy 'Have You Got News for Us?' Aberystwyth

"Have You Got News for Us?" Do you want to get your third sector organisations stories heard but don't quite know how? BBC Cymru Wales invites you to a workshop to improve your knowledge with some stories being broadcast on BBC Radio Wales and BBC Radio Cymru as a part of our 'Charity Broadcasts' project.

This is a fantastic free opportunity to meet with programme makers where they will outline what makes a good broadcast story and will help you shape your message. The half-day workshop will be held on the morning of the 8th of January at the Theatre, Film & Television Department, Parry Williams Building, Aberystwyth University, where producers from BBC Radio Wales and BBC Radio Cymru will discuss the way they find stories and which elements will put your stories ahead of the rest.
It will be an interactive workshop with participants asked to describe their experiences with the media, bring forward interesting ideas that might make good stories which BBC staff will then help take to the next level. These real life examples will be used to highlight good and bad practice with some of the stories being picked up by the programme teams to be broadcast.
As some of the stories developed will be broadcast on BBC Radio Cymru, organisations must have representatives who are confident Welsh speakers and are happy to be interviewed in Welsh on the radio.
Please note: Although the person/people attending the workshop do not need to speak Welsh, you must have a senior member of the organisation (i.e. trustee, senior staff member, long term volunteer) and a case study (someone the organisation is working with now or has helped in the past) who would be capable and confident of speaking on behalf of the charity. They do not need to come to the workshop but must be willing to speak in Welsh on the radio on behalf of the charity if Radio Cymru would like to broadcast an item at a future date.
Places will be allocated on a first come first served basis, and a waiting list kept if necessary with 2 places available to each charity.
If you would like to attend, please email cerys.rees@bbc.co.uk including the details below. If you have any questions, please contact Aled Rowlands on 02920 322373.
Name:
Organisation Name
Contact telephone number:
Welsh speakers available to be interviewed if necessary? Yes/No
Oes gennych chi newyddion i ni? Hoffech chi gael storïau eich sefydliadau trydydd sector ar yr awyr ond does gennych chi ddim syniad sut? Mae BBC Cymru Wales yn eich gwahodd chi i wella eich gwybodaeth mewn gweithdy arbennig gyda'r bwriad o rai o'r straeon gael eu darlledu ar BBC Radio Wales a BBC Radio Cymru fel rhan o'n prosiect 'Darllediadau Elusennol'.
Mae'r cyfle gwych hwn yn rhad ac am ddim. Byddwch yn cwrddâ chynhyrchwyr rhaglenni a fydd yn amlinellu beth sy'n gwneud stori dda a helpu i ddatblygu a llunio'ch negeseuon. Bydd y gweithdy hanner-diwrnod yn cael ei gynnal ar fore yr 8fed o Ionawr yn Adran Theatr, Ffilm a Theledu, Adeilad Parry Williams, Prifysgol Aberystwyth, lle fydd cynhyrchwyr o BBC Radio Cymru a BBC Radio Wales yn trafod sut maen nhw'n dod o hyd i storïau a pha elfennau all wneud eich straeon fwy amlwg.
Yn y gweithdy rhyngweithiol bydd gofyn i chi ddisgrifio eich profiadau o weithio gyda'r cyfryngau a chyflwyno syniadau diddorol i staff y BBC all wneud straeon da yn eich tŷb chi. Wedyn gall staff y BBC eich helpu chi i'w datblygu i'r lefel nesaf. Bydd yr enghreifftiau yma'n cael eu defnyddio er mwyn dangos arferion da a drwg. Bydd rhai o'r straeon yn cael eu dewis gan y timoedd rhaglenni i'w darlledu.
Rhaid i sefydliadau gael cynrychiolwyr sy'n siarad Cymraeg yn hyderus, sy'n hapus i gael eu cyfweld trwy gyfrwng y Gymraeg ar y radio gan y bydd rhai o'r straeon yn cael eu darlledu ar BBC Radio Cymru.
Nodwch os gwelwch yn dda: Er nad oes rhaid i'r person/bobl sy'n dod i'r gweithdy siarad Cymraeg, mae'n rhaid bod uwch aelod o'r sefydliad (e.e. ymddiriedolwr, uwch aelod staff, gwirfoddolwr hir dymor) allu siarad yn hyderus yn y Gymraeg ar ran yr elusen. Hefyd, bydd angen enghraifft o'ch gwaith (rhywun yr ydych yn gweithio gyda ar hyn o bryd neu wedi helpu yn y gorffennol). Nid oes angen iddynt ddod i'r gweithdy ond rhaid eu bod nhw'n fodlon siarad yn y Gymraeg ar y radio ar ran yr elusen yn y dyfodol os bydd Radio Cymru eisiau darlledu eitem.
Byddwn yn creu rhestr wrth gefn os bydd angen ond cyntaf i'r felin...!
Os hoffech chi fynychu, plis ebostiwch cerys.rees@bbc.co.uk gyda'r manylion isod. Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau, yna plis cysylltwch ag Aled Rowlands ar 02920 322373.
Enw:
Enw'r Sefydliad:
Rhif cyswllt:
Siaradwyr Cymraeg ar gael i'w cyfweld? Oes / Nac oes