Wednesday, 29 November 2017

Ariannu Gwasanaethau Digidol // Funding Digital Services


5 Rhagfyr, 12 till 3yp, Tramshed Tech

A wyddoch chi fod llawer o arianwyr eisiau cefnogi elusennau a mentrau cymdeithasol i ddatblygu gwasanaethau digidol?

Mae CAST (y Ganolfan ar gyfer Cyflymu Technoleg Gymdeithasol) eisiau sicrhau bod sefydliadau’r trydydd sector yn barod i achub ar y cyfleoedd hyn.
              Dewch i’n digwyddiad rhad ac am ddim, a gynhelir gan CAST, i ddysgu sut i gyflwyno cynnig gwych i ariannwr perthnasol er mwyn helpu i wireddu eich uchelgeisiau digidol.
Bydd y sesiwn am ddim hon yn para tair awr ac yn cymysgu archwilio creadigol â phwyslais ar gyflwyno cynigion arbennig i gronfeydd perthnasol. Gallwn gyflwyno elusennau a mentrau cymdeithasol i bartneriaid digidol gwych, a defnyddio ein profiad o weithio gyda rhoddwyr grant digidol i amlygu meysydd diddordeb/potensial.

5 December, 12 till 3pm, Tramshed Tech

Did you know that many funders are actively looking to support charities and social enterprises to develop digital services?

CAST (the Centre for Acceleration of Social Technology) wants to make sure that third sector organisations are ready to take advantage of these opportunities.
Come along to our free event and learn how to submit a great proposal to a relevant funder which could help bring your digital ambitions to life. This three hour session will mix creative exploration of digital development opportunities with a focus on submitting funding proposals.
CAST can also use their expertise to identify areas of interest or potential and make introductions to great digital partners for those charities and social enterprises who need it.


Monday, 27 November 2017

Open CallPlease see below the “Natural Resources Wales’ First Open Call for projects under the new Commissioning Approach” links to our Web Site. If you follow the link it will take you to EOI form and the Guidance note.The FAQ document will be updated on the Web periodically, please check the link regularly.

The guidance document has all the relevant contacts in case of enquiry. All EOI forms must be submitted by 23:59 on Sunday 14th January 2018 to FundingApplication@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk .


Third Sector Flu Immunisation Promotion Grant

'Powys Teaching Health Board is offering small grants (up to £200) to third sector organisations to support them to promote flu vaccinations to their service users.
Do you think you can help promote the flu vaccine to your services users?

If your organisation supports people 65 or over or anyone with a long term medical condition then please get in touch.  Call the Powys Public Health Team on 01874 712738 or email john.bradley@wales.nhs.uk'Friday, 24 November 2017

Grants for voluntary organisations in Wales in support of sport, the arts, the community and the environment. Deadline December 18th 2007 at noon

Millennium Stadium Charitable Trust

Description

Grants for voluntary organisations in Wales in support of sport, the arts, the community and the environment.
Current Status
Open for Applications
Maximum value:
£ 7,500

Objectives of Fund

Through its funding, the Trust aims to improve the quality of life of people who live and work in Wales.  In particular, the Trust aims to promote education, history, language, culture, music and folklore particularly for those who face discrimination or disadvantage.

Value Notes

Funding is issued according to the geographical area that an organisation has a remit to cover.  The Trust has classified the categories as follows:
 • Local Organisations - Awards of up to £2,500 are available for organisations with a remit to serve their local community or town.
 • Regional Organisations - Awards of up to £7,500 are available for organisations with a remit to cover a region or local authority-wide area of Wales, ie Powys or North East Wales. 

Match Funding Restrictions

Match funding is not a requirement, but applicants should have demonstrated what other sources of funding have been sought and secured.

Who Can Apply

The following organisations are eligible to apply:
 • Charitable organisations.
 • Properly constituted voluntary organisations.
 • Not-for-profit organisations.
 • Voluntary groups working with local authorities (applicants cannot be the local authority).
 • Groups of any age.
Priority is given to organisations serving groups and communities suffering from the greatest disadvantage.

Restrictions

The following exclusions apply:
 • Projects outside of Wales.
 • Day-to-day running costs.
 • Projects that seek to redistribute grant funds for the benefit of third party organisations.
 • Payments of debts/overdrafts.
 • Retrospective requests.
 • Requests from individuals.
 • Payment to profit-making organisations.
 • Applications made solely in the name of a local authority.
Successful applicants may not reapply to the Trust until a three year period from the date of grant offer has elapsed.

Eligible Expenditure

The Trust has chosen to make grants in the following four categories:
Sport
Sport embraces much more than traditional team games and competition. Sport can mean physical activity or the improvement of physical fitness and mental well-being, and can assist in the formation of social relationships and individual and team confidence. The Trust is particularly interested in supporting projects that improve the quality of life of people and communities facing disadvantage.
The Trust strives to make a difference to sporting organisations and those organisations delivering sports projects throughout Wales and appreciates that sport relies heavily on volunteers. The Trust is keen to support volunteer-based projects, particularly from ethnic minorities and people with disabilities.
In addition, the Trust recognises the difference that coaching can make to the development of a sport and is keen to fund equipment and coaching costs if the need has been clearly identified.
The Arts
The Trust is keen to support arts projects that are creative, unique and work with the disadvantaged or deprived individuals and groups throughout Wales. The Trust wishes to develop and improve knowledge and practice of the arts and to increase opportunities for people to see and participate in the arts.
The Trust aims to give more people the opportunity to enjoy the diversity of performing and visual arts in Wales.  The Trust particularly favours proposals which expand and improve arts provision in parts of the country less well served than others and will give priority to organisations which strive to work together to share experiences, practices and ideas.
The Environment
The Trust welcomes applications from environmental groups from both rural and urban areas in Wales, recognising the dramatically different landscapes across Wales.
The Trust encourages applications relating to recycling, developing green spaces, the development and promotion of green practices and the promotion of public transport schemes.  Projects that improve the quality of Wales' environment, protect and create a vibrant countryside, and develop and promote sustainable land use planning will be a priority for support. 

The Trust aims to fund programmes that protect and enhance Wales' natural heritage and promote its sustainable use and enjoyment in a way which contributes to local economic prosperity and social inclusion.
The Community
The Trust is keen to target local communities suffering from the greatest disadvantage.
The Trust will give priority to organisations that are looking to tackle social, personal, economic or cultural barriers within their own communities.  In particular, projects that lead to greater independence and give people more control over their lives will be given priority.  The Trust welcomes applications that give people a voice to express their needs and hopes.
The Trust is keen to help disabled people to challenge barriers and to be active and visible in their local communities.

How To Apply

The deadline for Local Grant applications is 18 December 2017 (noon).
Information on the next application round for Regional Grants will be provided when it becomes available.
Application forms are available to download from the Trust's website.
Application must be emailed to: applications@millenniumstadiumtrust.org.uk

Rhaglen Ariannu Newydd Big Lottery New Funding Programme

Rhaglen Ariannu Newydd yn Lansio 22 TachweddTACHWEDD 20, 2017 by 


Rydym yn lansio rhaglen ariannu newydd o’r enw Helpu Teuluoedd sy’n Gweithio yng Nghanolfan Gymunedol Butetown, Caerdydd, ddydd Mercher yma. Bydd y lansiad yn dechrau am 13.00 ac mae tocynnau ar gael ar-lein yma: https://goo.gl/KWXTup.Hefyd, bydd digwyddiad bwrdd crwn yn Y Rhyl ar 1 Rhagfyr i siarad trwy’r rhaglen newydd gyda’n swyddogion ariannu https://goo.gl/KqjMGb.Bydd Helpu Teuluoedd sy’n Gweithio’n darparu ariannu ar gyfer prosiect sydd wedi’u heffeithio gan dlodi ‘tra’n gweithio’. Rydym yn cydnabod bod nifer cynyddol o bobl yng Nghymru sydd wedi’u heffeithio gan dlodi, er gwaetha’r ffaith eu bod yn gweithio. Rydym yn disgwyl i’r gronfa helpu aelwydydd gydag o leiaf un person sydd â swydd amser llawn neu ran-amser neu sy’n hunangyflogedig ac yn magu o leiaf un plentyn o dan 18 oed.Mae’r rhaglen ariannu newydd yn ymgymryd â rôl weithredol wrth annog prosiectau i ennyn diddordeb  pobl trwy gynnig model gwahanol ar gyfer y gronfa hon. Rydym eisiau gweld bod y bobl a fydd yn defnyddio’r gwasanaeth yn gweithio mewn partneriaeth gyfartal gyda’r bobl sy’n ei ddarparu.Bydd manylion llawn y rhaglen newydd a sut i ymgeisio ar gael ar wefan y Gronfa Loteri Fawr o 22 Tachwedd 2017. Rhaid i ffurflenni cais wedi’u cwblhau fod gyda ni erbyn hanner dydd ar 15 Mawrth 2018 a bydd y prosiectau llwyddiannus yn cael eu hysbysu ym mis Gorffennaf 2018.

Helping Working Families: new programme, launching 22 November
NOVEMBER 20, 2017
by 


We are launching a new funding programme called Helping Working Families at the Butetown Community Centre, Cardiff this Wednesday. The launch will begin at 13.00 and tickets are available online here: https://goo.gl/KWXTupThere will also be a round table event in Rhyl on 1 December to talk through the new programme with our funding officers https://goo.gl/KqjMGb .
Helping Working Families will provide funding for families affected by ‘in-work’ poverty. We recognise that there are a growing number of people in Wales who are affected by poverty, even though they are in work. We expect the fund to help households where at least one person has a full or part time job, is self employed and supporting at least one child under 18.
The new funding programme is taking an active role in encouraging projects to engage with the people by offering a different model for this fund. We want to see that the people who will use the service working in an equal partnership with the people who provide it.
Full details of the new programme and how to apply will be available on the Big Lottery Fund website from 22 November 2017. Completed application forms should be with us by midday on 15 March 2018 and successful projects will get the go ahead in July 2018.


Monday, 13 November 2017

Cyfoeth Naturiol Cymru Digwyddiadau Comisiynu/Natural Resources Wales’ Commissioning Events

Galwad Agored Cyntaf Cyfoeth Naturiol Cymru am brosiectau dan y Dull Comisiynu Newydd – Digwyddiadau Rhanddeiliaid Allanol
Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi bod yn datblygu dull newydd o gomisiynu i glustnodi’r heriau, fel y’u nodir yn y Cynllun Adnoddau Naturiol, yr Adroddiad ar Sefyllfa Adnoddau Naturiol (SONARR) a Datganiadau Ardal a Llesiant, y mae angen inni fynd i’r afael â hwy drwy gydweithio â’n gilydd. Fel rhan o’r dull hwn, bydd cyllid a chymorth arall yn cael eu neilltuo i heriau ym mhob un o’r ardaloedd sy’n destun Datganiadau Ardal Cymru ac i gamau sydd yn well eu gweithredu unwaith yng Nghymru.

Rydym yn cynnal cyfres o ddigwyddiadau i gyflwyno’r heriau ac i lansio galwad am fynegiannau o ddiddordeb. Bydd 3 digwyddiad ledled Cymru a gweminar (dydd Mawrth 5 Rhagfyr) i’r sefydliadau hynny na fydd yn gallu mynychu’r digwyddiadau a gynigir.

Canolbarth Cymru: Dydd Gwener 24 Tachwedd 2017
Lleoliad: Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Ffordd Penglais, Aberystwyth SY23 3BU
Amser: 13:00 – 16:00

Gogledd Cymru: Dydd Llun 27 Tachwedd 2017
Lleoliad: Canolfan Fusnes a Chynadleddau Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst LL26 0DF
Amser: 13:00 – 16:00

De Cymru: Dydd Mawrth 28 Tachwedd 2017
Lleoliad: TechHub Abertawe, 221 Stryd Fawr, Abertawe SA1 1NWAmser: 13:00 – 16:00

I arbed le:
24 November, National Library of Wales, Aberystwyth
27 November, Glasdir Business and Conference Centre, Llanrwst
28 November, Tech Hub, Swansea


Bydd y sesiynau hyn yn cynnwys trosolwg o dirlun deddfwriaethol newydd Amgylchedd Cymru; yr heriau a nododd Cyfoeth Naturiol Cymru y gellir eu datrys yn unig mewn cydweithrediad â phartneriaid allanol; eglurhad o’r broses ymgeisio; a sesiwn holi ac ateb. Mae nifer y lleoedd yn gyfyngedig ac felly 2 gynrychiolydd ar y mwyaf o bob sefydliad a all fynychu.

Natural Resources Wales’ First Open Call for projects under the new Commissioning Approach – External Stakeholder Events

Over the past year, NRW has been developing a new commissioning approach to identify the challenges, as set out in the Natural Resource Plan, the State of Natural Resources Report (SONARR) and Area and Wellbeing statements, that we need to work in collaboration to address. As part of this approach, funding and other support will be allocated to challenges in each of the areas covered by Wales’ Area Statements and to actions that are best delivered once for Wales.

We are holding a series of events to introduce the challenges and launch a call for expressions of interest. There will be 3 events across Wales and a webinar (Tuesday 5th December) for those organisations unable to attend the events on offer.

Mid Wales: Friday 24th November 2017

Location: National Library of Wales, Penglais Road, Aberystwyth SY23 3BU
Time: 13:00 – 16:00

North Wales: Monday 27th November 2017
Location: Glasdir Business & Conference Centre, Plas yn Dre, Llanrwst LL26 0DF
Time: 13:00 – 16:00

South Wales: Tuesday 28th November 2017
Location: TechHub Swansea, 221 High St, Swansea SA1 1NWTime: 13:00 – 16:00

These sessions will include an overview of the new legislative landscape of the Welsh Environment; the challenges that NRW has identified that it can only solve in collaboration with external partners; an explanation of the application process; and a session for questions and answers. There is a limited number of places available and therefore a maximum of 2 representatives per organisation may attend. 

Rhaglen Cyfleusterau Cymunedol / Community Facilities Programme

Cynllun grant cyfalaf yw’r Rhaglen Cyfleusterau Cymunedol all gael ei ddefnyddio i wella cyfleusterau cymunedol sy’n ddefnyddiol i bobl yn y gymuned a hefyd ar gael at eu defnydd.
Mae grantiau ar gael ar ddwy lefel: grantiau bach o dan £25,000 a grantiau mwy o faint hyd at £250,000.
Mae’r Rhaglen yn agored i sefydliadau cymunedol a hefyd sefydliadau sy’n perthyn i’r sector gwirfoddol, gan gynnwys mentrau cymdeithasol. Pwyslais y Rhaglen yw cynyddu cyfleoedd, creu ffyniant i bawb a datblygu cymunedau cryf lle mae pobl yn ymddiddori yn eu cymunedau ac wedi’u grymuso. Disgwylir i bawb sy’n ymgeisio weithio gyda phartneriaid all ddod o’r sectorau cyhoeddus neu breifat neu’r trydydd sector.

Bydd blaenoriaeth yn cael ei rhoi i geisiadau gan ardaloedd clwstwr yr hen raglen Cymunedau yn Gyntaf. Er hynny, croesewir ceisiadau o ardaloedd eraill a disgwyliwn y bydd modd i ni ariannu’r gorau ohonyn nhw.

Ffeindiwch allan mwy yma
The Community Facilities Programme is a capital grant scheme and can be used to improve community facilities which are useful to, and well used by, people in the community.
Grants are available at two levels; small grants of under £25,000 and larger grants of up to £250,000.
The Programme is open to community and voluntary sector organisations, including social enterprises. The focus of the Programme is on increasing opportunity, creating prosperity for all and developing resilient communities where people are engaged and empowered. All applicants are expected to work with partners which can come from the public, private or the third sectors. 
Priority will be given to applications from former Communities First cluster areas but applications from other areas will also be welcome and we expect to fund the best of these.

Find out more here

Thursday, 9 November 2017

The Community Facilities Programme is a capital grant scheme and can be used to improve community facilities which are useful to, and well used by, people in the community.

Cynllun grant cyfalaf yw’r Rhaglen Cyfleusterau Cymunedol all gael ei ddefnyddio i wella cyfleusterau cymunedol sy’n ddefnyddiol i bobl yn y gymuned a hefyd ar gael at eu defnydd.
Mae grantiau ar gael ar ddwy lefel: grantiau bach o dan£25,000 a grantiau mwy o faint hyd at £250,000.
Mae’r Rhaglen yn agored i sefydliadau cymunedol a hefyd sefydliadau sy’n perthyn i’r sector gwirfoddol, gan gynnwys mentrau cymdeithasol. Pwyslais y Rhaglen yw cynyddu cyfleoedd, creu ffyniant i bawb a datblygu cymunedau cryf lle mae pobl yn ymddiddori yn eu cymunedau ac wedi’u grymuso. Disgwylir i bawb sy’n ymgeisio weithio gyda phartneriaid all ddod o’r sectorau cyhoeddus neu breifat neu’r trydydd sector.
Bydd blaenoriaeth yn cael ei rhoi i geisiadau gan ardaloedd clwstwr yr hen raglen Cymunedau yn Gyntaf. Er hynny, croesewir ceisiadau o ardaloedd eraill a disgwyliwn y bydd modd i ni ariannu’r gorau ohonyn nhw.

The Community Facilities Programme is a capital grant scheme and can be used to improve community facilities which are useful to, and well used by, people in the community.
Grants are available at two levels; small grants of under £25,000 and larger grants of up to £250,000.
The Programme is open to community and voluntary sector organisations, including social enterprises. The focus of the Programme is on increasing opportunity, creating prosperity for all and developing resilient communities where people are engaged and empowered. All applicants are expected to work with partners which can come from the public, private or the third sectors. 
Priority will be given to applications from former Communities First cluster areas but applications from other areas will also be welcome and we expect to fund the best of these.

The Henry Smith Charity Re-launches Grants Programmes

The Henry Smith Charity Re-launches Grants Programmes

The Henry Smith Charity distributes over £28 million a year in grant programmes designed to reduce social and economic disadvantage in the UK.
Following a review of its grant procedures, the Funder has refined its Main Grant programmes, separating it into two defined funds under the same new strategy that aims to work with people for whom other sources of support have failed, been inappropriate or are simply not available.
This will be achieved through the following priorities:
 • Increasing resilience - empowering people, encouraging integration and personal independence, helping people to recover and move on.
 • Creating opportunities and life chances raising aspiration, equipping people with new skills, unlocking and enabling potential, and providing the means to improve life circumstances.
 • Empowering communities - strengthening and connecting communities and making people feel valued, providing opportunities for social connections and relationships, encouraging participation and inclusion.
The Charity’s grants programmes now stand as follows:
 • The Main Grants: Improving Lives Fund is the largest of the Charity’s funds, and will support the work of established charitable organisations with incomes of up to £2 million. Funding is available for projects that help people when other sources of support have failed, are inappropriate, or are simply not available.
 • The Main Grants: Strengthening Communities Fund is designed to support small charitable organisations working at grassroots level in the most disadvantaged areas of the UK.
 • The County Grants programme provides grants for smaller organisations working with disadvantaged people and communities in one of eight English counties. Groups should note that funding for Surrey is not available until early 2018.
 • The Holiday Grants for Children programme provides grants for recreational trips and holidays for groups of children aged 13 and under in the UK who are disabled or disadvantaged. These are one-off short grants.
 • The Christian Projects grant programme awards grants to projects that explicitly promote the Christian faith in the UK.
Grant sizes are generally between £10,000 and £60,000 and are for charities and not-for-profit organisations, including social enterprises that are based and working in the UK.
There are no deadlines. Applications are considered on a regular basis, depending on the fund applied to.

To find out more click here