Friday, 24 November 2017

Rhaglen Ariannu Newydd Big Lottery New Funding Programme

Rhaglen Ariannu Newydd yn Lansio 22 TachweddTACHWEDD 20, 2017 by 


Rydym yn lansio rhaglen ariannu newydd o’r enw Helpu Teuluoedd sy’n Gweithio yng Nghanolfan Gymunedol Butetown, Caerdydd, ddydd Mercher yma. Bydd y lansiad yn dechrau am 13.00 ac mae tocynnau ar gael ar-lein yma: https://goo.gl/KWXTup.Hefyd, bydd digwyddiad bwrdd crwn yn Y Rhyl ar 1 Rhagfyr i siarad trwy’r rhaglen newydd gyda’n swyddogion ariannu https://goo.gl/KqjMGb.Bydd Helpu Teuluoedd sy’n Gweithio’n darparu ariannu ar gyfer prosiect sydd wedi’u heffeithio gan dlodi ‘tra’n gweithio’. Rydym yn cydnabod bod nifer cynyddol o bobl yng Nghymru sydd wedi’u heffeithio gan dlodi, er gwaetha’r ffaith eu bod yn gweithio. Rydym yn disgwyl i’r gronfa helpu aelwydydd gydag o leiaf un person sydd â swydd amser llawn neu ran-amser neu sy’n hunangyflogedig ac yn magu o leiaf un plentyn o dan 18 oed.Mae’r rhaglen ariannu newydd yn ymgymryd â rôl weithredol wrth annog prosiectau i ennyn diddordeb  pobl trwy gynnig model gwahanol ar gyfer y gronfa hon. Rydym eisiau gweld bod y bobl a fydd yn defnyddio’r gwasanaeth yn gweithio mewn partneriaeth gyfartal gyda’r bobl sy’n ei ddarparu.Bydd manylion llawn y rhaglen newydd a sut i ymgeisio ar gael ar wefan y Gronfa Loteri Fawr o 22 Tachwedd 2017. Rhaid i ffurflenni cais wedi’u cwblhau fod gyda ni erbyn hanner dydd ar 15 Mawrth 2018 a bydd y prosiectau llwyddiannus yn cael eu hysbysu ym mis Gorffennaf 2018.

Helping Working Families: new programme, launching 22 November
NOVEMBER 20, 2017
by 


We are launching a new funding programme called Helping Working Families at the Butetown Community Centre, Cardiff this Wednesday. The launch will begin at 13.00 and tickets are available online here: https://goo.gl/KWXTupThere will also be a round table event in Rhyl on 1 December to talk through the new programme with our funding officers https://goo.gl/KqjMGb .
Helping Working Families will provide funding for families affected by ‘in-work’ poverty. We recognise that there are a growing number of people in Wales who are affected by poverty, even though they are in work. We expect the fund to help households where at least one person has a full or part time job, is self employed and supporting at least one child under 18.
The new funding programme is taking an active role in encouraging projects to engage with the people by offering a different model for this fund. We want to see that the people who will use the service working in an equal partnership with the people who provide it.
Full details of the new programme and how to apply will be available on the Big Lottery Fund website from 22 November 2017. Completed application forms should be with us by midday on 15 March 2018 and successful projects will get the go ahead in July 2018.


No comments:

Post a Comment