Wednesday, 12 October 2016

INVITATION - PAVO ANNUAL CONFERENCE & GENERAL MEETINGINVITATION -  ANNUAL CONFERENCE & GENERAL MEETING
Tuesday 8th November 2016 9.45am– 3.30pm
Early Intervention & Prevention
 – the Third Sector Role in Powys

I am very pleased to invite you to PAVO’s Annual Conference and General Meeting, which will be held this year on Tuesday 8th November 2016.  Please find the programme attached.
It is widely acknowledged that third sector organisations and services have an essential role to play in prevention and early intervention. This conference will explore how these services could be an integral part of a common direction in Powys.

Conversation groups will focus on key prevention services, namely Befriending, Home Support, Community Co-ordinators, Children & Families, Practical Support, Mental Health & Wellbeing, Make Every Contact Count,  Community Delivery and Volunteering.
We are fortunate to have keynote contributions from senior managers in Powys County Council and Powys Teaching Health Board.

After lunch there will be an opportunity to influence matters that are currently the subject of public consultation or strategic engagement.

I very much hope you can join us for the event. Coffee will be available from 9,30am before the commencement of our AGM at 10.00am. Lunch will be available for those staying for the afternoon.
PAVO’s AGM and Annual Conference provide a great opportunity to meet other colleagues in the sector, as well as partners in other sectors to share information and good practice.
To let us know if you are able to attend please complete the online booking form, telephone: 01597 822191 or email: ruth.middleton@pavo.org.uk.
I look forward to seeing you on 8th November.
    Yours Sincerely 
    Gloria Jones Powell    
    Chair, Board of Trustees

GWAHODDIAD- CYNHADLEDD A CHYFARFOD CYFFREDINOL BLYNYDDOL
Dydd Mawrth 8fed Tachwedd 2016
Ymyrraeth Gynnar ac Atal - Rôl y Trydydd Sector ym Mhowys

Yr wyf yn falch iawn eich gwahodd i Gynhadledd a Chyfarfod Cyffredinol Blynyddol PAVO a gynhelir eleni ar ddydd mawrth 8 Tachwedd 2016. Fe welwch  y rhaglen wedi ei atodi
Cydnabyddir yn eang fod gan sefydliadau a gwasanaethau trydydd sector rôl hanfodol i'w chwarae wrth atal ac ymyrryd yn gynnar. Bydd y gynhadledd hon yn archwilio sut y gallai'r gwasanaethau hyn fod yn rhan annatod o gyfarwyddyd cyffredin ym Mhowys.

Bydd grwpiau sgwrsio yn canolbwyntio ar wasanaethau allweddol atal, sef Cyfeillio, Cymorth yn y Cartref, Cydlynwyr Cymunedol, Plant a Theuluoedd, Cymorth Ymarferol, Iechyd Meddwl a Lles, Gwneud i Bob Cyswllt Gyfrif, Cyflenwi Cymunedol a Gwirfoddoli.
Rydym yn ffodus i gael cyfraniadau cyweirnod gan uwch reolwyr yng Nghyngor Sir Powys a Bwrdd Iechyd Addysgu Powys.

Ar ôl cinio bydd yna gyfle i ddylanwadu ar faterion sydd yn destun ymgynghoriad cyhoeddus neu ymrwymiad strategol ar hyn o bryd.

Gobeithiaf yn fawr y gallwch ymuno â ni ar gyfer y digwyddiad. Bydd coffi ar gael o 9.45am cyn dechrau ein Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol am 10.15am.  Bydd cinio ar gael i'r rhai sy'n aros am y prynhawn.

Mae Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol a Chynhadledd PAVO yn darparu cyfle gwych i gwrdd â chydweithwyr eraill yn y sector, yn ogystal â phartneriaid mewn sectorau eraill i rannu gwybodaeth ac arfer da. 
Er mwyn rhoi gwybod i ni os ydych yn gallu bod yn bresennol, llenwch y ffurflen atodedig, ffoniwch 01597 822191 neu e-bostiwch ruth.middleton@pavo.org.uk
Edrychaf ymlaen at eich gweld ar 8fed o Dachwedd. 
Yn gywir  
Gloria Jones Powell
Cadeirydd, Bwrdd yr Ymddiriedolwyr

No comments:

Post a Comment