Friday, 23 September 2016

DIARY MARKER PAVO AGM AND CONFERENCE 2016

 
DIARY MARKER
 PAVO 2016 Conference and AGM 
8 November 10am – 3.30pm
 Cefn Lea Conference Centre, Newtown SY16 4AJ
We trust you will be able to be with us for our Annual Conference and General Meeting and that you will cascade this information through your organisation and via your networks.
 The theme of the conference is
 EARLY INTERVENTION & PREVENTION
The third sector role in Powys 
 There is increasing interest and commitment to ensuring that people and communities are supported to become more resilient and to prevent the need for more substantial support and help. 
The third sector has always been active in offering prevention & early intervention support. This conference seeks to further the cooperation and partnership between organisations and with public sector partners in relation to Powys’ citizens and communities. 
The afternoon session will provide an opportunity to influence specific strategies and plans currently being developed in Powys. 
Invitations will follow in due course. 

Nodyn dyddiadur
 Cynhadledd a ChCB PAVO 2016 
8 Tachwedd, 10.00am - 3.30pm
 Canolfan Gynhadledd Cefn Lea, Y Drenewydd SY16 4AJ
 Hyderwn y medrwch bod gyda ni ar gyfer ein Cynhadledd a Chyfarfod Cyffredinol Blynyddol ac y byddwch yn dosbarthu'r wybodaeth hon drwy eich sefydliad a thrwy eich rhwydweithiau.
 Thema'r gynhadledd yw
 YMYRRAETH GYNNAR AC ATAL
 Rôl y trydydd sector ym Mhowys
 Mae diddordeb cynyddol ac ymrwymiad i sicrhau bod pobl a chymunedau yn cael eu cefnogi i fod yn fwy gwydn ac i atal yr angen am gefnogaeth a chymorth mwy sylweddol.
Mae'r trydydd sector wastad wedi bod yn weithgar yn cynnig atal a chefnogaeth ymyrraeth gynnar. Mae'r gynhadledd hon yn ceisio hybu cydweithrediad a phartneriaeth rhwng sefydliadau a gyda phartneriaid yn y sector cyhoeddus o ran dinasyddion a chymunedau Powys.
 Bydd sesiwn y prynhawn yn gyfle i ddylanwadu ar strategaethau a chynlluniau penodol sy'n cael eu datblygu ar hyn o bryd ym Mhowys.
 Bydd gwahoddiadau dilyn maes o law.

No comments:

Post a Comment